Op alle lidmaatschapsvormen van TRX Training Leeuwarden zijn de volgende de algemene voorwaarden van toepassing.

1. LIDMAATSCHAP

Het management behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap van TRX Training Leeuwarden te weigeren. Elk lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de maand. Indien een lidmaatschap ingaat gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag berekend.
Het lidmaatschap is niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij anders in deze regels wordt gespecificeerd. TRX Training Leeuwarden is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken. Indien van toepassing kan een mutatieformulier of opzegformulier worden ondertekend conform dezelfde procedure als bij inschrijving.

2. ADMINISTRATIE & CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap dient van te voren, jaarlijks of maandelijks via automatische afschrijving te worden betaald. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voorgezet voor onbepaalde tijd.

3. LIDMAATSCHAP BEVRIEZEN

Voor ‘Bevriezing’ geldt een wachttijd van 1 volledige kalendermaand (waarbij de maand van aanvraag niet wordt meegerekend) Het lidmaatschap kan minimaal 3 maanden tot maximaal 6 kalendermaanden worden bevroren. Lidmaatschappen kunnen uitsluitend worden bevroren indien er sprake is van een langdurige ziekte of zwangerschap. Wij vragen wel een bewijs van arts en/of ziekenhuis te overleggen.

4. ETENSWAREN, DRANK, ROKEN

TRX Training Leeuwarden is een rookvrije vestiging. Tevens is het nuttigen van zelf meegenomen dranken en/of etenswaren verboden, met uitzondering van het gebruik van bidons gevuld met water. Alleen drinkflesjes met een afsluitbare dop zijn toegestaan.

5. OPZEGGEN

Ieder lid kan zijn/haar lidmaatschap opzeggen door een beëindigingsverzoek te sturen naar info@trxtrainingleeuwarden.nl. Indien er geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap omgezet naar een maandlidmaatschap. Daarbij gelden maandelijkse termijnen volgens het geldende lidmaatschapstarief.
Alle lidmaatschapsgelden dienen volledig te zijn betaald ten tijde van de opzegging. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien: u een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 30 kilometer van het sportcentrum. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats. Opzeggingen en beëindigingen worden altijd schriftelijk bevestigd door TRX Training Leeuwarden. Wij hanteren een volledige kalendermaand opzegtermijn, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.

6. OPENINGSTIJDEN & TARIEVEN

TRX Training Leeuwarden is gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt het sportcentrum zich het recht voor het sportcentrum te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft het lid het recht het lidmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking schriftelijk en per aangetekend schrijven te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

7. KLEDINGVOORSCHRIFTEN & HYGIENE

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken.

8. VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de faciliteiten binnen TRX Training Leeuwarden geschiedt op eigen risico. TRX Training Leeuwarden is niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij TRX Training Leeuwarden hierbij opzet of grove schuld te verwijten is. Voor zover het lid enige aanspraak op schadevergoeding jegens TRX Training Leeuwarden geldend kan maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor TRX Training Leeuwarden zich heeft verzekerd.

9. OVERIGE BEPALINGEN

In alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, kan uitsluitend door de directie van TRX Training Leeuwarden worden besloten. Alle geschillen die tussen TRX Training Leeuwarden en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Leeuwarden. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.